زعفران

ﻣﻮارد ﺿﺮوری در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی زﻋﻔﺮان:

-ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
– اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﺮده ﮔﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻠﻮی دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
– در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، دﺳﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺠﺪد دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮑﺸﻬﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف درﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
– ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ۱۵۰ ﺗﺎ ۲۰۰ ﮔﺮم زﻋﻔﺮان ﺗﺮ در ﻇﺮوف ﺗﻤﯿﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪﺧﺸﮏ ﮐﺮدن زﻋﻔﺮان ﺑﺎ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﮔﺮدد.
– برای تولید زعفران رشته‏ای در مرحله جداسازی بایستی هر کلاله به همراه حداکثر ۱۱میلیمتر از خامه از دیگر بخش‏های گل جدا شده و به گونه درهم در ظروف مربوطه قرار گیرد.
– برای تولید زعفران رشته‏ای درجه یک ، کلاله از محل قبل از اتصال به خامه جدا شود و در ظروف در خور قرار گیرد. بهره‏گیری از این روش به جهت برتری‏های زیر پیشنهاد می‏شود:
ـ کاهش آلودگی به علت تماس کمتر زعفران با دست
ـ سرعت عمل در جداسازی
ـ افزایش حجم ظاهری فرآورده
ـ حفظ کیفیت زعفران
ـ کاهش زمان خشک کردن

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی زﻋﻔﺮان:

زﻋﻔﺮان ﺳﺮﮔﻞ: زﻋﻔﺮان ﺳﺮﮔﻞ” ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻠﻢ و ﺳﺮ رﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ از ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎﻟﺺ و ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻋﻔﺮان ﭘﻮﺷﺎل: در اﯾﻦ روش ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدن زﻋﻔﺮان از زﯾﺮ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼﻟﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ متصل هستند.
زﻋﻔﺮان دﺳﺘﻪ: در اﯾﻦ روش ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻣﻪ ﻫﺎ روی ﻫﻢار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺧﺎﻣﻪ و ﭼﺴﺒﯿﺪن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﻋﻔﺮان در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، رﻃﻮﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﭙﮏ زدﮔﯽ و آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ زﻋﻔـﺮان وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و ازﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﻋﻔﺮان دارای ﻗﺪرت رﻧﮕـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮی ﺑـﻮده و ﻗﯿﻤـﺖ آن ﻧﯿـﺰ طبیعتا پایین تر است

خشک کردن زعفران:

یکی از عوامل اصلی کاهش کیفیت محصول زعفران ایران طولانی بودن مدت خشک شدن می باشد . زیرا آنزیم ها فرصت فعالیت و تجزیه مواد رنگی زعفران را پیدا نموده و علاوه بر آن به علت فراهم بودن شرایط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها تعداد آن ها افزایش می یابد .بطور کلی می توان گفت: خشکاندن نادرست می تواند علاوه بر افزایش شدید آلودگی میکروبی ، مقدار رنگ ، طعم و عطر آن را نیز کاهش دهد.
در خشک کردن رعایت این نکات ضروریست :
۱- بهتر است زعفران پس از عمل جداسازی سریع خشک شود .
۲- محل خشکاندن باید تمیز ، بهداشتی و عاری از گردو غبار و مصون از حشرات باشد .
۳- برای خشکاندن باید از وسایل حرارتی مناسب استفاده کرد. چراغ های نفت سوز وسیله
مناسبی برای این کار نیستند .
۴- از خشک کردن زعفران با نور خورشید باید خودداری کرد
انواع روشهای خشک کردن زعفران به روشهاس سنتی و صنعتی تقسیم بندی می شوند:
الف: خشک کردن به شیوه سنتی
خشک کردن زعفران غالبأ در سایه و یا اتاق گرم و خشک انجام می‏گیرد.بدین ترتیب که رشته‏های زعفران را روی پارچه تمیز قرار می‏دهند. مدت زمان خشک کردن در این روش ۸ الی ۱۲ روز می‏باشد و چون نظم نهایی بستگی به شرایط محیط دارد، بنابراین قابل کنترل نمی‏باشد.
خشک کردن به روش سنتی به دلایل زیر پیشنهاد نمی‏شود:
به علت طولانی بودن زمان خشک کردن و مساعد بودن شرایط محیطی )رطوبت‏، دما، مواد مغذی‏ (به ویژه در چند روز نخستین آلودگی محصول افزایش می‏یابد.
برای دور بودن از کاستی‏ها پیشنهاد می‏گردد. خشکانیدن به روش زیر انجام شود:
۱- مدت زمان خشکانیدن کوتاه باشد. زمان جداسازی و خشکانیدن تا رسیدن به رطوبت مناسب (حداکثر ۱۲ تا ۱۰ درصد) از ۲۴ ساعت بیشتر نشود.
۲- برای خشکانیدن از حرارت غیر مستقیم بهره‏گیری شود.
۳- درجه حرارتی که برای خشکانیدن به کار می‏رود بایستی یکنواخت باشد و از ۵۰ الی ۶۰ درجه سلسیوس بیشتر نشود.
۴- از خشکانیدن زعفران روی پهنه‏ها و ابزار فلزی خودداری شود. بهتر است از پارچه‏های توری ترجیحا از جنس ابریشم بهره‏گیری شود.
۵- رطوبت نهایی زعفران در پایان این مرحله از ۱۰ درصد بیشتر نباشد و به منظور حفظ کیفیت ظاهری و جلوگیری از خرد شدن نبایستی از ۷ درصد کمتر باشد.
یادآوری: چنانچه امکانات کاشت‏، داشت و برداشت در حدی باشد که بتوان روش‏های صنعتی را اجرا نمود بهتر است از این روش‏ها استفاده شود.
ب: خشک کردن زعفران به روش صنعتی ( دستگاه خشک کن کابینتی شرکت صنایع غذایی نوژین)
خشک کردن زعفران توسط دستگاه های خشک کن کابینتی شرکت با امکان کنترل رطوبت و دما:
زعفران خشک شده با دستگاه های خشک کن کابینتی تحت شرایط خاصی بهترین کیفیت را از لحاظ قدرت رنگدهی و طعم دارد. در این روش زعفران در لایه ای به ضخامت ۲-۱ سانتیمتر روی به صورت یکنواخت در سینی های مخصوص ۶۰ در ۶۰ سانتی متر با توری های ابریشمی برای مدت ۴۵-۳۰ دقیقه در حرارت ۵۰ درجه خشک می شود. در این روش قدرت رنگی و عطر زعفران حاصله بالا می باشد. محصول به طور دقیق و یکنواخت خشک می شود.
مزایای روش خشک کردن زعفران با دستگاه خشک کن صنعتی کابینتی شرکت :
۱- سرعت بالای خشک کردن
۲- حجم خروجی بالا
۳- امکان کاربرد سیستم های کنترلی به منظور کاهش خطا
۴- میزان استهلاک پایین
۵- امکان کنترل میزان رطوبت- میزان حرارت

نگهداری زعفران

پس از خشک کردن و سرد نمودن‏، زعفران وارد ظروف مناسب ‏گردد. زعفران بایستی پس از بسته‏بندی برای جلوگیری از فشردن شدن به داخل کارتن قرار گیرد و هنگام ترابری در جعبه‏های چوبی یا فلزی گذاشته شود.

ـ چگونگی نگهداری زعفران

زعفران بایستی در مکان بهداشتی‏، درجه حرارت و رطوبت درخور و دور از نور نگهداری شود
یادآوری۱: پیشنهاد می‏شود در داخل ظروف برگه شناسایی شامل نکاتی‏، از جمله نام تولید کننده‏، نام منطقه‏، نوع زعفران‏، تاریخ بسته‏بندی و سایر مشخصات مورد نیاز دیگر قرار داده شود.
یادآوری ۲: حرارت پیرامون زعفران نباید از ۲۰ درجه سلسیوس بیشتر باشد.
یادآوری۳ : رطوبت نسبی محیط اطراف زعفران نباید از ۶۰ درصد بیشتر باشد.

نام تجاری ‏گیاه:

Saffron,Crocus

نام علمی گیاه:

  Crocus sativus Linn

دستور العمل فنی برداشت و خشک نمودن زعفران با دستگاه های خشک کن شرکت
تهیه و تنظیم واحد کنترل کیفیت شرکت صنایع غذایی نوژین:

مقدمه:

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ زﻋﻔﺮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻧﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺰوم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮآوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ایجاب می کند در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی زﻋﻔﺮان و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا ،آﯾﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺎورزی و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ HACCP را از ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻞ دادن:

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻠﻬﺎی زﻋﻔﺮان ۲ ﺗﺎ ۳ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺑﯿﺎری اول ) ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا( ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد زودﺗﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و در ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم ﮔﻠﻬﺎ دﯾﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ آﺑﯿﺎری اول دﯾﺮﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدی ﻫﻮا روﯾﺶ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

دوره ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺣﺪود۱۵ ﺗﺎ ۲۰ روز(اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ آﺑﺎن) و دوره ﺑﺮداﺷﺖ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ روز اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﮔﻠﻬﺎ در روزﻫﺎی اول و آﺧﺮ دوره ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ارزش ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از دوره ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﭘﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎک آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ۱ ﺗﺎ ۳ ﮔﻞ از ﻫﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮔﻞ در ﺻﻮرت ﭼﯿﺪه ﻧﺸﺪن ۳ روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نحوه و زمان برداشت گل زعفران

ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻠﻬﺎی زﻋﻔﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺒﺢ زود ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺪن ﮔﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺷﺮوع ﮔﺮدد. ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻼﻟﻪ ﮔﻠﻬﺎ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
در ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﻟﻬﯿﺪه و ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ (CP) ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻃﺮح HACCP رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
– ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺻﺒﺢ زود و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪﺟﻤﻊ آوری زﻋﻔﺮان ﺷﻮد.
– کسی که گل زعفران را برداشت می‏کند بایستی تندرست بوده و ویژه دست وی بدون آلودگی‏، بیماری پوستی و عفونی باشد.
– ظروفی که برای گردآوری و جابه‏جایی گل زعفران به کار می‏رود باید به گونه‏ای باشد که از صدمات مکانیکی و آلودگی‏های پیرامون جلوگیری شود. اگر از سبد پلاستیکی بهره‏گیری شود جنس آنها درجه یک بوده و از مواد بازیافتی نباشد
– ﮔﻠﻬﺎ را در ﺳﺒﺪ ﯾﺎ ﻇﺮوف ﺗﻤﯿﺰی (دارای ﺳﻮراخ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا )ﺟﻤﻊ آوری و در اوﻟﯿﻦﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
– ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻠﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﯿﺪهﺳﺮد ، دور از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
– اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮔﻞ در روزﻫﺎی ﭘﺮ ﮔﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻤﻮل و از اﻧﺒﺎﺷﺖ آﻧﻬﺎ روی ﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی شود.
– ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۷ تا ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﻮد. ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﯾﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﻪ و در ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺰرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (C&D)
– ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﯽ و ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﮕﻬﺪاریﮔﻠﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ﻋﺪم ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﮔﻠﻬﺎ
– ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﯽ و ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﮕﻬﺪاریﮔﻠﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ﻋﺪم ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﮔﻠﻬﺎ

جابه‏جایی و ترابری زعفران:

مهم ترین نکته در جابه‏جایی گل زعفران این هست که در حین جابجایی از صدمه مکانیکی و آلودگی‏های پیرامون جلوگیری شود.
نکته دوم: از انباشتگی بیش از اندازه و فشرده شدن گل در هنگام جابه‏جایی و ترابری جلوگیری شود.
نکته سوم: ظروف یا کیسه های نگه داری گنجایه‏ها به صورتی روی هم قرار گیرد که موجب وارد شدن صدمه مکانیکی گل نشود.
نکته سوم: ظروف یا کیسه های نگه داری گنجایه‏ها به صورتی روی هم قرار گیرد که موجب وارد شدن صدمه مکانیکی گل نشود.
نکته سوم: ظروف یا کیسه های نگه داری گنجایه‏ها به صورتی روی هم قرار گیرد که موجب وارد شدن صدمه مکانیکی گل نشود.

ﺟﺪاﺳﺎزی زﻋﻔﺮان:

برخی از تولید کنندگان زعفران را به صورت دسته جمع‏آوری می‏نمایند. جداسازی به شکل دسته به جهت کاستی‏های ذیل پیشنهاد نمی‏شود:
ـ مساعد شدن شرایط مورد نیاز برای رشد و تکثیر عوامل بیماری‏زا
ـ پایین آمدن کیفیت زعفران
ـ طولانی بودن زمان خشک کردن

روش جداسازی

روش ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻏﻨﭽﻪ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﻠﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﮐﻼﻟﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﮔﻠﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﮔﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎ و ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻼﻟﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻧﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﮔﻠﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﮔﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎ و ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻼﻟﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻧﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا