چای سیاه

نام محصول: چای سیاه (Black tea) نام انگلیسی: Black tea نام علمی : Camellia sinensis خصوصیات گیاهی و پراکنش: چای سیاه نام یک نوشیدنی است که از گیاهی به نام کاملیا سیننسیس (Camellia sinensis) به دست می‌آید. لفظ چای کلمه‌ای چینی بوده که در قدیم در چین و...
ادامه مطلب

زعفران

ﻣﻮارد ﺿﺮوري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي زﻋﻔﺮان: -ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. - اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﺮده...
ادامه مطلب
بالا